ANBI Verantwoording

Giften aan Vrije Baptistengemeente Elim zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via het e-mailadres secretariaat@vbgheerenveen.nl.

RSIN nummer: 806617342
KVK nummer: 66557925

ANBI verantwoording VBG ELIM, Heerenveen

De gemeente draagt de naam: Vrije Baptistengemeente Elim en is gevestigd te Heerenveen.

Kerkgebouw: tijdelijk geen kerkgebouw
Telefoon: n.v.t.
E-mail: secretariaat@vbgheerenveen.nl
Website adres: http://www.vbgheerenveen.nl

Bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat thans uit oudsten in de Raad van de gemeente en vacante voorganger.

Missie en Visie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken. In onze missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld. Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God),

Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen),

Initiatief (om te groeien in geloof),

Moed (om te getuigen).

ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen. Lees verder om meer over onze missie en visie te weten te komen.

Beleidsplan

Om dit doel te bereiken gebruikt de gemeente verschillende middelen:

Prediking van het Evangelie
Gebed
Muziek en zang
Verschillende diensten, samenkomsten, Bijbelstudies, thema-avonden etc.
Overige middelen, projecten en bijzondere activiteiten

De inkomsten van de gemeente bestaan uit:

Vrijwillige bijdragen van de leden
Collectes tijdens de samenkomsten (zie berichten)
Overige baten: verhuur, legaten, erfstellingen, giften, e.d.

Het vermogen van de gemeente wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan de doelstelling van de gemeente. Jaarlijks wordt hier verslag van gedaan. Elk gemeentelid mag de administratie en het beheer van het vermogen inzien.

Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger c.q. kerkelijk werker van onze gemeente is geregeld in de arbeidsovereenkomst die beide partijen hebben ondertekend. De gemeenteleden, behoudens voornoemde voorganger c.q. kerkelijk werker, ontvangen geen vergoeding.

Activiteiten

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door gemeenteleden in te schakelen bij het werk. De taken zijn zoveel mogelijk gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen: Samenkomst, Onderwijs, Evangelisatie & Zending, Facilitair, Communicatie, Kinderwerk, Jeugdwerk en Zorg.

Financiële Verantwoording

In de bijlage ANBI Publicatieplicht 2022 vindt u de staat van baten en lasten over het afgelopen jaar, die inzicht geeft in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.