ANBI Verantwoording

Giften aan Vrije Baptistengemeente Elim zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via het e-mailadres secretariaat@vbgheerenveen.nl.

RSIN nummer: 856607216
KVK nummer: 66557925

ANBI verantwoording VBG ELIM, Heerenveen

De gemeente draagt de naam: Vrije Baptistengemeente Elim en is gevestigd te Heerenveen.

Kerkgebouw: Tuymelaarstraat 2, 8442 AW, Heerenveen
Telefoon: 0513-654413
E-mail: secretariaat@vbgheerenveen.nl
Website adres: http://www.vbgheerenveen.nl

Bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat thans uit oudsten in de Raad van de gemeente en een voorganger.

Missie en Visie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken. In onze missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld. Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God),

Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen),

Initiatief (om te groeien in geloof),

Moed (om te getuigen).

ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen. Lees verder om meer over onze missie en visie te weten te komen.

Beleidsplan

Om dit doel te bereiken gebruikt de gemeente verschillende middelen:

Prediking van het Evangelie
Gebed
Muziek en zang
Verschillende diensten, samenkomsten, bijbelstudies, thema-avonden etc.
Overige middelen, projecten en bijzondere activiteiten

De inkomsten van de gemeente bestaan uit:

Vrijwillige bijdragen van de leden
Collectes tijdens de samenkomsten
Overige baten: verhuur, legaten, erfstellingen, giften, e.d.

Het vermogen van de gemeente wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan de doelstelling van de gemeente. Jaarlijks wordt hier verslag van gedaan. Elk gemeentelid mag de administratie en het beheer van het vermogen inzien.

Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger c.q. kerkelijk werker van onze gemeente is geregeld in de arbeidsovereenkomst die beide partijen hebben ondertekend. De gemeenteleden, behoudens voornoemde voorganger c.q, kerkelijk werker, ontvangen geen vergoeding.

Activiteiten

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door gemeenteleden in te schakelen bij het werk. De taken zijn zoveel mogelijk gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen zoals: Samenkomst, Onderwijs, Evangelisatie & Zending, Facilitair, Communicatie, Kinderwerk, Jeugdwerk en Zorg.

Financiële Verantwoording

In onderstaande tabel worden weergegeven de begroting over 2017 en de staat van baten en lasten over de jaren 2017 en 2016, die inzicht geven in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2016 en 2017. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Tevens zijn de balanscijfers toegevoegd over de jaren 2016 en 2017.

Het kerkgebouw is eigendom van de gemeente en schuldenvrij. Met ingang van februari 2015 wordt de samenkomst gehouden in het Bornego College, omdat ons eigen gebouw te klein is geworden voor de samenkomst. De activiteiten door de week vinden plaats in ons eigen gebouw.

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016
Baten
Collecten / Giften 19.173 17.600 17.598
Bijdragen 81.998 68.000 67.312
Overige inkomsten 1.591 2.400 2.399
Totale baten 102.762 88.000 87.309
Lasten
Voorganger en sprekers 48.853 49.500 48.320
Huisvestingskosten en Beheer 20.936 22.550 21.833
Gemeentewerk en Samenkomst 22.594 25.950 20.135
Totale lasten 92.383 98.000 90.288
Resultaat 10.379 -10.000 -2.979
Balans per 31-12
Activa
Vaste Activa 317.185 320.010
Vlottende Activa 79.238 65.788
Totaal 396.423 385.798
Passiva
Eigen Vermogen 395.718 385.339
Schulden 705 459
Totaal 396.423 385.798