Als je met Jezus wandelt, hoef je nooit meer te rennen!

Missie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken.

In de missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld.

We willen ons laten opbouwen en bemoedigen in het volgen van Jezus Christus. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen wat Christus voor ons betekent en vertellen wie Jezus Christus is.

Visie

Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

Eren (het aanbidden van God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in geloof) en Moed (om te getuigen). ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen.

Laatste Nieuws

Binnenkort bij ons

Dagelijks woord

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. -- Galaten 5:22-23
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. -- Johannes 1:17-18
Een bedrieglijke weegschaal is voor de HEERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig. -- Spreuken 11:1
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. -- Hebreeen 4:16
En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. -- Marcus 10:24-27
Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid, en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen. -- Psalmen 7:18
Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. -- Efeziers 5:8-10
Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. -- Matteus 18:19-20
Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de HEERE, uw God. -- Leviticus 23:22
Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. -- Hebreeen 10:14

EO Visie

‘Ik wil verbinding brengen op plekken waar dat voor anderen gek is’

Als je als christenpoliticus samenwerkt met D66 om het aantal abortussen terug te dringen, ben je een bijzondere man. Dat is Efraïm dan ook [...]

'Je geld of je leven'

Als je aan Mark Rutte en Wopke Hoekstra de vraag stelt: ‘Je geld of je leven?’ hoeven ze niet lang na te denken. Ze pakken hun portemonnee en trekken daar schijnbaar moeiteloos tientallen miljarden uit. Om D66 het volgende kabinet in te kopen, zonder PvdA en GroenLinks. [...]

'2G beleid bij de stal en een avondklok voor engelen'

De laatste keer was via Zoom en dat had weinig ‘inTeams’. Dus ik wilde weer fysiek samenkomen. Het was nog best een gedoe: zorg maar eens voor de juiste kring-tafelschikking. Dat is precair: de kring is flink gepolariseerd. Het was een formatie op zich. Ik was net voor de Kerst klaar. [...]

Geen woorden verbieden, maar doorvragen graag!

Er is een stevig maatschappelijk en politiek debat gaande over de vraag wat te doen als volksvertegenwoordigers tribunalen aankondigen in het parlement. Moet dat woord in het parlement verboden worden? Moeten parlementariërs die in dat soort termen spreken, worden geschorst? Moet je het gewoon negeren? [...]

Henri Bontenbal wil helpen om CDA nieuw gezicht te geven

Duurzaamheid is het favoriete onderwerp van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. "Ik hoop dat het nieuwe kabinet grote stappen zet op klimaatgebied." [...]

SGP-lijsttrekker Bas van der Vlies overleden

Bas van der Vlies van de Staatkundig Gereformeerde Partij overleden [...]

Is dit het einde van reformatorisch of bijzonder onderwijs?

Het is weer eens onrustig rond de vrijheid van onderwijs. In de Tweede Kamer werd onlangs een motie aangenomen die uitspreekt dat bijzondere scholen geen zogeheten ‘identiteitsverklaringen’ meer mogen gebruiken. [...]

'Een nieuwe, oude coalitie'

'Er komt een serieuze poging om de oude coalitie nieuw leven in te blazen. Dat kan niet anders dan a hell of a job worden.' [...]

'Maak een deal, Lilian!'

Mevrouw Marijnissen, dit is het moment om zaken te doen! Er is geld in overvloed, u kunt nu echt iets doen tegen armoede. Lees hier Tijs' column. [...]

Carola Schouten: 'God beperkt zich niet tot een bepaalde manier van geloven'

Carola Schouten is een van de bekendste gezichten in de Nederlandse politiek. Toch staat haar werk niet centraal in haar leven. [...]

© 2019 - Vrije Baptisten Gemeente "Elim" Heerenveen