Geef uw Gift!

In deze tijd van Corona maatregelen, nu we ook niet als gemeente gezamenlijk bij elkaar kunnen komen, gaan vele zaken anders dan dat we gewend zijn. Een daarvan is ook de wekelijkse collecte. Middels dit bericht willen wij dit bij u allen onder de aandacht brengen, omdat met dit geld ondersteuning mogelijk is voor zending- , evangelisatie- en plaatselijke projecten. Het delen en geven is een onderdeel van gemeente-zijn. We willen u dan ook vragen daar waar mogelijk gebruik te maken van de Givt App.

De collecte op de 2e zondag in deze zomermaanden komt ten goede van kortlopende acties.
September staat Fam. Fictorie centraal voor hun zendingswerk in Iran.
Oktober geven we aan Open Doors.
November staat Dorkas centraal.
December ondersteunen we Fam. Meindertsma met onze giften.

U kunt op verschillende wijze uw gift overmaken:
1) door contant geld in te zamelen in uw regiogroep en dit over te schrijven naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
2) door een (tijdelijk extra) periodieke overschrijving naar de gemeenterekening o.v.v. collecte
3) door gebruik te maken van Givt App:
a) via een lijst in de Givt App, kies daarbij als doel “Vrije Baptisten Gem. Elim”
b) via een QR-code in de Givt App, scan daarbij onderstaande QR-code

“Recht voor ogen”

“RECHT VOOR OGEN” is het thema van de Week van Gebed zoals die van zondag 20 januari t/m vrijdag 25 januari wordt gehouden. Het thema sluit aan bij Deuteronomium 16 vers 20: “Zoek het recht en niets dan het recht”. Dit recht dient voor de hele bevolking te gelden. Zo volgt de tekst op Gods instructies om bij de Joodse feesten iedereen te betrekken: zonen en dochters, slaven en slavinnen, vreemdelingen, weduwen en wezen. Ook vandaag is dit actueel. Onrecht heeft verdeeldheid en radicalisering tot gevolg.
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed, voor recht en eenheid, dichtbij en veraf.

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.
In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:
 Zondag van de Eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema “Recht voor ogen” een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal personen zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.

Zondag 20 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5
 Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:

  • Maandag 21 januari de Weg
  • Dinsdag 22 januari Elim
  • Woensdag 23 januari Goede Herder Kerk
  • Donderdag 24 januari Filadelfia
  • Vrijdag 25 januari Fonteinkerk

Steun Elim

Giften voor het werk van de gemeente ELIM kun je overmaken op onderstaande rekeningnummer ten name van Vrije Baptisten Gemeente ELIM:

IBAN-nummer: NL52 RABO 01521 62437

BIC-code: RABONL2U

Je kunt erbij vermelden waarvoor de gift bestemd is, bijvoorbeeld voor algemene gemeentemiddelen, het bouwfonds, evangelisatie of kinderwerk en samenkomsten. Heb je vragen? Neem dan contact op met info@vbgheerenveen.nl. Bij voorbaat hartelijk dank!

Doop

In de Bijbel (Mat. 28:19) geeft de Here Jezus Christus de opdracht om te dopen. De doop is voor iedereen die getuigt in de Here Jezus te geloven en Hem te willen volgen. Het is een geweldig teken en zegel. In de doop komt uw diepe band met Jezus tot uiting. U wordt feitelijk ondergedompeld in het water, maar geestelijk gedompeld in de Here Jezus zelf, door het geloof. De doop wijst op het deel hebben aan Jezus’ dood, begrafenis en opstanding. U mag weten dat uw zonden zijn vergeven en dat u in Jezus Christus een nieuw leven voor God mag leiden.

In principe wordt er iedere tweede zondag van de even maanden een doopdienst georganiseerd. Aanmelden kan tot twee weken van tevoren in verband met de voorbereidingen. Mensen die tijdens een doopdienst tot het inzicht komen dat zij ook gedoopt willen worden, kunnen dat aangeven en desgewenst tegelijkertijd worden gedoopt.

Avondmaal

Iedere eerste zondag van de maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is een symbolisch eten en drinken (brood en wijn) dat wijst naar de dood, maar wat meer is, naar de opstanding van de Here Jezus, die als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van God. In de samenkomst wordt dat wel nader toegelicht.

Iedereen die de Here Jezus oprecht dient en ouder is dan 15 jaar kan meedoen. Reden:

Wij geloven in een levende Heer. Zijn offer was aan het kruis, maar wel eenmalig met eeuwigheidswaarde, in tegenstelling tot de offers uit het oude testament, die iedere jaar opnieuw moesten. Dit onderscheidt ons van de overige religies.

Iedereen die de Here Jezus oprecht dient en ouder is dan 15 jaar kan meedoen. Wij geloven in een levende Heer. Zijn offer was aan het kruis, maar wel eenmalig met eeuwigheidswaarde. In tegenstelling tot de offers uit het oude testament die iedere jaar opnieuw moesten. Dit onderscheidt ons van de andere religies.