Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven map 2 les 2 Bijbelse kijk op mensen

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven map 2 les 1 Een heilige levenswandel

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbels woord 7 mei 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbels woord 30 april 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven les 5 Geloofszekerheid

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Dus, samenvattend:
Je hele persoon is betrokken bij geloven. Als je de verschillende gebieden van je persoonlijkheid wilt onderscheiden dan kun je dat als volgt doen: verstand wil en gevoel

 • – daarmee overdenk je de boodschap van God die tot je komt en onderzoek je het; je onderzoekt de feiten
 • daarmee besluit je of je je wilt toevertrouwen aan Jezus Christus als je Verlosser en Heer. Je wil hangt samen met geloven (‘geloof’ bij het treintje)
 • dat is voor ieder mens anders. Het gevoel is een reactie op gebeurtenissen, en kan door veel dingen beïnvloed worden. Hoewel je gevoel niet bepalend is voor je geloofszekerheid, mag je wel verwachten dat God aan jou Zijn rust en vrede zal schenken door Jezus Christus.

Enkele vragen om thuis over na te denken:

 1. Ben ik er zeker van dat ik een kind van God ben?Zo niet, wat ga ik doen om hierin verder te komen?Zo ja, wat is de basis van mijn zekerheid?
 2. Welke dingen of gebeurtenissen proberen mij aan hettwijfelen te brengen?
 3. Hoe kan ik mijzelf en anderen helpen om zekerheid in hetgeloof te krijgen of daarin te groeien?
 4. Op welke gebieden in mijn leven moet ik leren om nog meerop God te vertrouwen? Welke stappen ga ik zetten om dat nog meer te doen?

Bijbels woord 23 april 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven les 4 Samen bidden

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Vragen

 1. Suggesties voor bidden in het gezin: (We gaan hier van de veronderstelling uit dat beide ouders gelovig zijn)
 2. Kom als gezin op regelmatige tijdstippen samen voor bijbellezen en daarop aansluitend gebed (bijvoorbeeld na het eten of op een vaste tijd van de week).
 3. Neem ’s morgens enkele minuten tijd om voor de plannen en dagtaken van elkaar te bidden.
 4. Bid voor je kinderen dat God ze op weg naar school en in het verkeer bewaart, dat Hij hen tegen verderfelijke invloeden beschermt, dat ze op school goed mee kunnen en dat ze zich in elk opzicht (lichamelijk, psychologisch en geestelijk) op positieve wijze ontwikkelen.
 5. Bid als ouders samen met je kinderen, bijvoorbeeld aan het begin van de dag of als ze naar bed gaan. Geef ook je kinderen de kans zich in gebed tot God te richten. Moedig hen aan, ook door jouw persoonlijk voorbeeld, Hem te danken voor mooie ervaringen en Hem om hulp te bidden als zich problemen voordoen.
 6. Beëindig als huwelijkspartners samen de dag met gebed. Geef alle dingen uit je persoonlijk leven en gezinsleven in Zijn hand.
 7. Let erop dat bidden als gezin niet een eentonige routine- aangelegenheid wordt. Geef daarom je gemeenschappelijk gebedsleven nieuwe impulsen, bijvoorbeeld door gebeds- kaarten of door een muurbord, waarop je foto’s van ‘jullie’ zendelingen, familieleden en vrienden aanbrengt. Gebruik gebedsbrieven van verschillende organisaties.

Bijbels woord 20 april 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbels woord 16 april 2020

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven les 3 Persoonlijk gebed

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Vragen:

1) Welke vijf gebedsvormen zijn er?

 1. a)  Welke van deze vormen vind je het makkelijkst? Waarom?
 2. b)  Welke van deze vormen vind je het lastigst? Waarom?

2) Namen van God; zoek deze op; welke naam spreekt je het meeste aan?

Genesis 22:14 JHWH-jiréh = De HERE …..
Exodus 15:26 JHWH-rophéh = De HERE …..
Exodus 17:15 JHWH-nissí = De HERE …..

Leviticus 20:8 JHWH-mekaddésh = De HERE …..

Richteren 6:24 JHWH-shalóm = De HERE …..
Psalm 23:1 JHWH-róï = De HERE …..
Jeremia 23:6 en 33:16 JHWH-tsidkénu = De HERE …..

Ezechiël 48:35 JHWH-shàmmah = De HERE …..

 1. Noem de vier zaken die belangrijk zijn bij de schuldbelijdenis?
 2. Hoe kun je toch bidden als je ‘twijfelt’?
 3. Hoe zien we dat ‘danken’ een opdracht is? Lees 1 Thess. 5: 17, 18; Efeze 5:20
 4. Schrijf persoonlijke gebedspunten op. Deel deze met iemand die je vertrouwt en bid ersamen voor.

De Bijbel gebruiken bij je voorbede  Het gebruik van de Bijbel kan je helpen om je voorbede gericht en naar de wil van God te doen zijn.
Hieronder staat een aantal onderwerpen en bijbelgedeelten die je in verband daarmee kunt lezen. Je kunt de lijst eventueel zelf nog uitbreiden. 

Jezelf  Bid voor heiliging wat betreft jouw gedachten en daden, dat je een kanaal mag zijn van de liefde van God overal waar jij bent, thuis, op je werk, of waar dan ook.
Kolossenzen 1:9-12; Filippenzen 4:8; 2 Korintiërs 2:14,15; 1 Petrus 1:13-16. 

Je gezin en familie  Bid voor een gezin en familie waarin Christus centraal staat. Vraag wijsheid en leiding van God om de principes van Zijn Woord toe te passen.
Efeziërs 4:31, 32; 5:22-6:4; 1 Petrus 3:8,9; Spreuken 3:33; Psalm 127:1. 

De wereldwijde kerk  Bid voor eenheid binnen de kerk en christelijke organisaties. Bid dat gelovigen zullen getuigen van Christus door hun woorden en daden.
Filippenzen 2:1-7; Johannes 17:11; Efeziërs 4:1-3, 11-16; 1 Korintiërs 12:12,13; 2 Korintiërs 2:14-17; 5:14-21. 

Ons land  Bid dat mensen tot bekering en geloof komen, dat mensen de genade en vergeving van God leren kennen. Bid dat mensen Gods wetten erkennen en gehoorzamen.
1 Timoteüs 2:3,4; Johannes 3:16; Jeremia 29:7; Ezechiël 22:30; Handelingen 10:34, 35, 43. 

De wereld Bid dat mensen open gaan staan voor het Evangelie. Bid dat landen hun grenzen openen voor de verkondiging van het Evan- gelie. Bid dat de tijd komt dat elke knie zich zal buigen voor de Here Jezus. Psalm 2; Psalm 117; Jesaja 2:1-5; Habakuk 2:14; Filippenzen 2:9-11. 

Mensen boven ons (overheid, leidinggevenden)  Bid voor wijsheid en inzicht voor hen, voor bescherming en leiding van God.
1 Timoteüs 2:1-6; Romeinen 13:1. 

Mensen die nog geen christen zijn  Bid dat ze verlost worden uit de duisternis tot het licht. Bid dat God door de Heilige Geest hun harten opent voor het Evangelie. 1 Petrus 2:9; Handelingen 16:14; Johannes 16:8-11. 

Zij die ziek zijn, in moeilijke omstandigheden zijn, of vervolgd worden
Bid dat God hun genade geeft, kracht en moed. Bid dat ze de nabijheid van God zullen ervaren.  Filippenzen 2:27; 4:6,7; Jacobus 5:14,1 5; 1 Petrus 5:7, 10; Romeinen 8:35. 

Israël  Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid dat de Joden Jezus Christus zullen erkennen en aanvaarden als hun Messias. Psalm 122; Romeinen 10:1; Matteüs 23:37-39. 

page1image1761952