Bijbelstudie: Bouwstenen voor je leven les 3 Persoonlijk gebed

Een korte overdenking van Jan van der Weg.

Vragen:

1) Welke vijf gebedsvormen zijn er?

  1. a)  Welke van deze vormen vind je het makkelijkst? Waarom?
  2. b)  Welke van deze vormen vind je het lastigst? Waarom?

2) Namen van God; zoek deze op; welke naam spreekt je het meeste aan?

Genesis 22:14 JHWH-jiréh = De HERE …..
Exodus 15:26 JHWH-rophéh = De HERE …..
Exodus 17:15 JHWH-nissí = De HERE …..

Leviticus 20:8 JHWH-mekaddésh = De HERE …..

Richteren 6:24 JHWH-shalóm = De HERE …..
Psalm 23:1 JHWH-róï = De HERE …..
Jeremia 23:6 en 33:16 JHWH-tsidkénu = De HERE …..

Ezechiël 48:35 JHWH-shàmmah = De HERE …..

  1. Noem de vier zaken die belangrijk zijn bij de schuldbelijdenis?
  2. Hoe kun je toch bidden als je ‘twijfelt’?
  3. Hoe zien we dat ‘danken’ een opdracht is? Lees 1 Thess. 5: 17, 18; Efeze 5:20
  4. Schrijf persoonlijke gebedspunten op. Deel deze met iemand die je vertrouwt en bid ersamen voor.

De Bijbel gebruiken bij je voorbede  Het gebruik van de Bijbel kan je helpen om je voorbede gericht en naar de wil van God te doen zijn.
Hieronder staat een aantal onderwerpen en bijbelgedeelten die je in verband daarmee kunt lezen. Je kunt de lijst eventueel zelf nog uitbreiden. 

Jezelf  Bid voor heiliging wat betreft jouw gedachten en daden, dat je een kanaal mag zijn van de liefde van God overal waar jij bent, thuis, op je werk, of waar dan ook.
Kolossenzen 1:9-12; Filippenzen 4:8; 2 Korintiërs 2:14,15; 1 Petrus 1:13-16. 

Je gezin en familie  Bid voor een gezin en familie waarin Christus centraal staat. Vraag wijsheid en leiding van God om de principes van Zijn Woord toe te passen.
Efeziërs 4:31, 32; 5:22-6:4; 1 Petrus 3:8,9; Spreuken 3:33; Psalm 127:1. 

De wereldwijde kerk  Bid voor eenheid binnen de kerk en christelijke organisaties. Bid dat gelovigen zullen getuigen van Christus door hun woorden en daden.
Filippenzen 2:1-7; Johannes 17:11; Efeziërs 4:1-3, 11-16; 1 Korintiërs 12:12,13; 2 Korintiërs 2:14-17; 5:14-21. 

Ons land  Bid dat mensen tot bekering en geloof komen, dat mensen de genade en vergeving van God leren kennen. Bid dat mensen Gods wetten erkennen en gehoorzamen.
1 Timoteüs 2:3,4; Johannes 3:16; Jeremia 29:7; Ezechiël 22:30; Handelingen 10:34, 35, 43. 

De wereld Bid dat mensen open gaan staan voor het Evangelie. Bid dat landen hun grenzen openen voor de verkondiging van het Evan- gelie. Bid dat de tijd komt dat elke knie zich zal buigen voor de Here Jezus. Psalm 2; Psalm 117; Jesaja 2:1-5; Habakuk 2:14; Filippenzen 2:9-11. 

Mensen boven ons (overheid, leidinggevenden)  Bid voor wijsheid en inzicht voor hen, voor bescherming en leiding van God.
1 Timoteüs 2:1-6; Romeinen 13:1. 

Mensen die nog geen christen zijn  Bid dat ze verlost worden uit de duisternis tot het licht. Bid dat God door de Heilige Geest hun harten opent voor het Evangelie. 1 Petrus 2:9; Handelingen 16:14; Johannes 16:8-11. 

Zij die ziek zijn, in moeilijke omstandigheden zijn, of vervolgd worden
Bid dat God hun genade geeft, kracht en moed. Bid dat ze de nabijheid van God zullen ervaren.  Filippenzen 2:27; 4:6,7; Jacobus 5:14,1 5; 1 Petrus 5:7, 10; Romeinen 8:35. 

Israël  Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid dat de Joden Jezus Christus zullen erkennen en aanvaarden als hun Messias. Psalm 122; Romeinen 10:1; Matteüs 23:37-39. 

page1image1761952
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.